top of page
  • Wix Facebook page

חפשו אותנו בפייסבוק

כנס המזכירות הפדגוגית

מסע בנבכי החקר וה-PBL 
חשיבה על הוראה-למידה-הערכה

הכנס "מסע בנבכי החקר והPBL " הינו כנס ארצי של המזכירות הפדגוגית המהווה במה להצגת "טעימות" מהעשייה העשירה  בתחומי הדעת.

הכנס הוא נדבך בהשתלמויות רחבות ההיקף שפותחו באגף א לפיתוח פדגוגי בשיתוף כל אגפי המקצועות במודל "איחוד מול ייחוד".

בכנס יועלו תובנות ורעיונות יישומיים  ויתקיים דיון סביב דילמות פדגוגיות באשר להוראה למידה והערכה  במאה ה- 21.

שותפים למהלך: מטח- המרכז לטכנולוגיה חינוכית והמכון לחינוך דמוקרטי.

PBL

למידה מבוססת פרויקטים

הלמידה מאורגנת  סביב פרויקט המניע את פעילויות התלמידים. התלמידים נדרשים לבחור פרויקט, לשאול שאלות, לחקור, לצרוך מידע באופן מושכל ולפתח את התוצר ולהציגו, בהתאם לתובנות שעלו בתהליך. הערכה הכוללת  הגשת טיוטות מרובות, תהליכי רפלקציה ומשוב מקדם.

למידה בדרך החקר

מרבית מהחלופות לדרכי הוראה למידה הערכה (ה.ל.ה) מתבססות על עקרונות הלמידה בדרך החקר. תהליכי חקר מתחילים מבעיה /שאלה שפתרונה אינו ידוע, בהתקדמות הדרגתית לפתרון/תשובה  תוך דיאלוג בין המורה המנחה לתלמידים. הלמידה הינה למידה פעילה הכוללת שימוש ביכולות חשיבה מגוונות.

צמתים מרכזיים בתהליך: ניסוח שאלת החקר, איתור והערכת מידע, מיזוג המידע, תכנון (הצעת חקר), בחירת שיטות וכלי המחקר, הצגת הממצאים והסקת המסקנות. התהליך מבוסס על ניהול עצמי המתייחס לתכנון לוחות זמנים, תכנית עבודה ועבודת צוות.

הדגש בלמידה בדרך זו  הוא הן  על תהליך הלמידה והן על התוצר. התוצרים האפשריים לתהליך מגוונים ויכולים לכלול: עבודה כתובה, תלקיט, מחזה, כרזה, נייר עמדה וכו' .

 מומלץ לשלב גם הצגה של התהליך והתוצר/ים בפני קהל: תלמידים, מורים, הורים, ביריד/כנס.

הקורסים שפותחו בלמידה בדרך החקר, בכל תחומי הדעת, יכולים לעמוד בפני עצמם למי שבוחרים ללמד בדרך זו, או להוות תשתית לכל הבוחרים ללמד בחלופות המגוונות האחרות (מטלת ביצוע, PBL, תלקיט וכו') הנשענות על עקרונות החקר.

מודל לפיתוח מקצועי

איחוד מול ייחוד

באגף א' לפיתוח פדגוגי במזכירות הפדגוגית נבנה מודל השתלמויות מקוון המכוון ללמידה משמעותית בתחומי הדעת המכונה "איחוד מול ייחוד". המודל מבוסס על יחידות לימוד

משותפות הנלמדות על ידי כלל המורים  ומיחידות לימוד  הבנויות כמסגרת ומותאמות לכל תחום דעת.

רשימת תחומי הדעת אשר עברו השתלמות

במודל "איחוד מול ייחוד" בתשע"ד-תשע"ה

תכניות במזכירות הפדגוגית

תכניות הממירות היבחנות

ארצית בבחינות בגרות

תכנית הממירה היבחנות בחקר במקצועות החובה ("פיילוט חקר").

תכניות פדגוגיות במוסדות חינוך

המדיניות הפדגוגית המקדמת חינוך לחשיבה ולמידה בדרך החקר מוטמעת באמצעות תכניות שונות מול מוסדות חינוך בכל שכבות הגיל החל מגני ילדים.

התכניות מתמקדות בהקניית אסטרטגיות חשיבה המשולבות בתחומי הדעת השונים כגון: שאילת שאלות, השוואה, טיעון וחשיבה יצירתית ומשימות חקרניות.  בחטיבת הביניים מתנסים הלומדים בתהליכי למידה בדרך החקר בהיקפים שונים הכוללים מגוון תוצרים. המורים השותפים עוברים פיתוח מקצועי במסגרת השתלמויות בית ספריות או במרכזי פסג"ה ובנוסף מקבלים ליווי ותמיכה של מדריך מומחה מטעם המזכירות הפדגוגית.

התפיסה היא שניתן להכניס שינוי משמעותי בדרכי הלמידה ההוראה וההערכה (ה.ל.ה) באמצעות עבודה מערכתית בית ספרית בתיאום ובשיתוף פעולה עם מנהל בית הספר והצוות המוביל.

bottom of page